CESI Logo

Ujedinjeni glasovi za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje

Cilj projekta "Ujedinjeni glasovi" je zaštita i promicanje seksualnih i reproduktivnih prava. Ciljevi su podizanje svijesti mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima (SRZP) te jačanje suradnje i povećanje kapaciteta nevladinih organizacija i inicijativa građana/ki kako bi zajedno radili/e na ostvarenju SRZP.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Inicijative otvoreno društvo za Europu u okviru Fondacije otvoreno društvo.