CESI Logo
04.09.2009. 22:40:51

Studijsko putovanje: Dublin & Belfast

Izveštaj sa studijskog putovanja

Datum:         03.02. - 10.02. 2008. godine

Lokacija:      Republika Irska, Dablin

Velika Britanija, Severna Irska, Belfast

Studijsko putovanje u Irsku je organizovao Care NWB za partnerske organizacije (CESI, MEDICA i AŽC) u okviru projekta ?Combating gender based violence in the Western Balkans".

U  Dablinu i u Belfastu su nam od strane CARE NWB organizovani sastanci u ženskim i omladinskim nevladinim organizacijama koje se bave rodno zasnovanim nasiljem, ženskim ljudskim pravima, javnim politikama i lobiranjem, omladinskim radom, reproduktivnim zdravljem mladih ljudi, LGBT pravima i odbranom prava branitelja/teljki ljudskih prava.

Na ovim sastancima smo, sa jedne strane predstavljale rad i delile promotivne materijale naših organizacija, a sa druge strane, dobijale informacije o radu organizacija u Irskoj i kontekstu u kome se taj rad odvija. Razmenjivale smo ideje, iskustva i razmatrale mogućnosti za saradnju.

Kao ilustraciju konteksta ćemo navesti samo nekoliko informacija:

Abortus je u Irskoj zabranjen i to kako u Republici Irskoj tako i u Severnoj Irskoj, koja je deo Velike Britanije. Pre nekoliko godina (2002.) su imali referendum za legalizaciju abortusa koji nije uspeo, te su žene prinuđene da pomoć traže u Engleskoj. Svakog dana smo sretale po ulicama mlade ljude koji se, deleći letke i materijale, suprostavljaju pravu na abortus.

Uticaj crkve je izrazito jak, a za nju se vezuje niz afera koje se odnose na seksualno zlostavljanje i devojčica i dečaka. U severnoj Irskoj je sve vreme prisutna tenzija između protestanata i katolika (Engleza i Iraca).  Još 1990. godine je donet prvi zakon protiv silovanja u braku, ali je prvi takav slučaj presuđen pre dve godine (proces je trajao ukupno 8 godina).

Organizacije koje smo posetile:

Dablin:

4. februar 2008.

National Women?s Council of Ireland (NWCI) - organizacija koja postoji od 1973. i  predstavlja mrežu od 1065 organizacija koje se bave ženskim ljudskim pravima. Poštovana su organizacija čiji se glas čuje. Bave se, pre svega, lobiranjem kako na nacionalnom nivou (za zakonske promene, na izradi strategije za žene koju je Irska vlada usvojila 2007., za uvođenje progresivnih socijalnih politika, povećanje broja žena u Parlamentu) tako i na međunarodnom nivou (pisale CEDAW shadow report). Priznat im je program treninga za veštine lobiranja, koji je i publikovan, u toku je priprema publikacije sa svedočenjima diskriminisanih žena. Oni su nacionalni posmatrač u EU za ženska ljudska prava. Više pogledati na http://www.nwci.ie/

Women?s Aid - je najveća lokalna i nacionalna agencija za podršku žrtvama nasilja u porodici koja postoji 35 godina. Organizovani kroz 3 programa: SOS telefon, Policy & Research Department i Communication & Fundraising Department. Imaju besplatan nacionalni SOS telefon, pružaju direktnu podršku žrtvama nasilja i zastupaju ih na sudu, rade treninge sa profesionalcima/kama, studentima medicine i policijske akademije, bave se policy analizama i istraživanjima, organizuju kampanje 16 dana aktivizma, članica su mnogih međunarodnih mreža. 50 - 60% sredstava za rad im obezbeđuje država (kao uostalom i svim ostalim organizacijama). Finansijsku podršku dobijaju i od bolnica i socijalnih ustanova, Ministarstva pravde. Pored toga imaju 2 radnje u kojima ljudi mogu da daju svoje donacije, prilože garderobu, stvari,..Od pre 2 godine uvedeno je video snimanje suđenja u porodičnim većima, pa im to olakšava zastupanja. Dostupna im je statistika iz sudova. Više pogledati na www.womensaid.ie

5. februar 2008.

Center for Gender and Women?s Studies - osnovane kao ženske studije pri Triniti koledžu pre 20 godina, da bi posle 11 godina zbog povećanog interesovanja na području maskuliniteta postale Center for Gender and Women?s Studies. Trenutno imaju punopravno članstvo katedre za istoriju i društvene nauke i akademski su  najjači centar za ženske i studije roda u Irskoj.Nude postdiplomske programe (master i doktorske) i bave se istraživanjima, feminističkom teorijom, metodologijom, kulturom i istorijom i izdavaštvom. Pogledati više na http://www.tcd.ie/cgws/ 

Rape Crisis Centre - osnovan 1979. godine kao servis za pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja. Nude 24oro časovni SOS telefon, 7 dana u nedelji (oko 14.000 poziva godišnje, od čega su 88% žene, a 12% muškarci, procena je da je u pitanju oko 8.000 osoba) i direktne konsultantske usluge (oko 670 osoba prođe godišnju terapiju). Imaju mrežu širom zemlje, a u Dablinu je najveći centar (dve impresivne kuće), volontersku službu (oko 70 volontera koji rade na terenu - u školama, prate žrtve seksualnog nasilja na sud ili u bolnicu). Osim toga bave se edukacijom profesionalaca, istraživanjima i izdavaštvom. Više pogledati na www.drcc.ie

Irish Aid - je program vlade Republike Irske (Department of Foreign Affairs) za podršku zemljama u razvoju.  Njihov fokus je smanjenje siromaštva, a AŽCu su donatori za pravni projekat ?Nasilje u porodici - prepreka razvoju". Sastale smo se sa dvoje ljudi koji nisu imali informacije o aktivnostima Irish Aida na Balkanu, već samo o aktivnostima i GBV programima u Africi (rade u 7 afričkih zemalja), te smo ih mi iscrpno informisale o tome šta su sve finansirali kod nas. Imaju GBV konzorcijum od 14 organizacija i vojskom (ni jedna feministička organizacija)! Rade na izradi strategija o RR, lobiranje i zagovaranje, kampanje, treninge o međunarodnom humanitarnom pravu, imaju White paper o GBV i seksualnom nasilju. Više pogledati na http://www.irishaid.gov.ie

6. februar 2008.

Front line - organizacija koja se bavi zaštitom prava branilaca/teljki ljudskih prava u pogledu njihove sopstvene bezbednosti, kroz direktnu podršku, treninge, 24h SOS telefon, istraživanja, kampanje. Interesantna je kampanja u Body shopovima gde ljudi potpisuju dopisnice za premijere i predsednike zemalja iz kojih potiču ugroženi/e, te smo tako naišle na malu gomilu potpisanih dopisnica namenjenih Koštunici u pogledu bezbednosti Biljane Kovačević Vučo. Više pogledati na www.frontlinedefenders.org

Outhouse - organizacija koja se bavi pravima LGBT osoba. Jako zanimljiv sastanak, imaju kuću koju na više spratova u kojoj imaju klub, SOS telefon, biblioteku, radionice za mlade i razne druge aktivnosti. Više na  http://www.outhouse.ie

Belfast, UK:

7. februar 2008.

Youth action Northern Ireland - Ciljna grupa: mladići i devojke iz ruralnih i urbanih sredina starosti od 14 do 25 godina.  U okviru ove organizacije koja postoji 60 godina radi više programa: Jedinica za ravnopravnost polova, Jedinica za trening, umetnička jedinica, jedinica za rad sa mladićima i 2 ruralne jedinice van Belfasta (za mlade i za lidere u zajednici). GE jedinica radi na projektima kroz treninge, edukaciju i istraživanja na lokalnom nivou o politici i feminizmu, kroz rad sa mladićima i devojkama u isto vreme, sa mladim lezbejkama (ili onima koji sebe ne smatraju hetero orijentisanim), sa mladim majkama, sa devojkama posebno na temu community leadership-a, treninzi za trenere na Ulster Univerzitetu, sa mladim ženama sa invaliditetom. Više na http://www.youthaction.org/

Women into politics - Ciljna grupa: žene iz Severne Irske, 15 godina rade na senzibilizaciji žena o pravima, statusu i uklanjanju barijera koje izoluju žene iz političkog i javnog života kroz 3 programa: Program za treninge i edukaciju, Program za mlade i Program za dijalog i razvoj. Aktivne su u zagovaranju politike jednakih mogućnosti, monitorisanju političkih stranaka, izbora, kampanjama za mlade, izdavanju publikacija. Više na http://www.womenintopolitics.org

Quaker House - organizacija koja se bavi mirovnim politikama u sredinama u kojima je postojao konflikt. Bave se treningom osoba koje rade u ugroženim područjima sa stanovništvom na suočavanju sa prošlošću. Bili su prisutni na Balkanu nakon rata 90-tih. Na nacionalnom nivou rade kroz 2 programa: Quaker servis (rad sa zatvorenicima u zatvorima)i Training Programme (rad sa ženskim grupama različitog verskog i etničkog porekla). Nadgledaju pisanje novih Draft politika koje ne uključuju još uvek etničko mešanje i odnose u Severnoj Irskoj! Naša poseta se najviše razvijala u konstruktivnoj razmeni iskustava povlačenjem paralele između sadašnjeg stanja u Srbiji, BiH i Hrvatskoj i sa druge strane stanja u Belfastu i celoj Severnoj Irskoj. Više na http://www.quakerhousebelfast.org/

8. februar 2008.

Brook Advisory Centre -  Ciljna grupa: devojke do 19 godina i muškarci do 25 godina.

Organizacija koja se bavi reproduktivnim zdravljem i seksualnim obrazovanjem mladih. Postoje od 1992.g.,  imaju dve klinike, a u radu nailaze na mnogo negativnih reakcija i od protestantske i od katoličke zajednice jer se bave tabu temom - seksom. 50% finansija organizacije pokriva Ministarstvo zdravlja. Više na www.brook.org.uk

Women?s Research and Development Agency - feministička organizacija koja se baviunapređenjem ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova kroz društvenu angažovanost na promenama u društvenom, političkom i ekonomskom položaju žena. Programi: Trening i podizanje kapaciteta žena iz ruralnih i zajednica sa manje mogućnosti, Policy i Advocacy program, Program zdravstvene nejednakosti i podrška ženskim grupama na unapređenju liderske pozicije i infrastrukture.Učestvovale su u izradi Nacionalne strategije za žene zajedno sa NVO sektorom i Vladom (delom o nasilju nad ženama nisu zadovoljne). Članice su Foruma za ljudska prava pri Vladi koji čine 14 političkih partija i 14 predstavnika civilnog društva. Imaju interesantan projekat  "Hanina kuća" - virtuelni prostor za žene. Strategiju za žene pogledati na www.ofmdfmni.gov.uk/gender-equality, a više o organizaciji na www.wrda.net

Sve nevladine organizacije se finansiraju delom iz budžeta države (najčešće oko 60% sredstava), a delom kroz prikupljanje sredstava iz različitih izvora.