CESI Logo

BADGE - Savjetovanje i trening za žene poduzetnice

CESI u partnerstvu sa Danmar Computers, Poljska, kao nositeljem projekta te ostalim partnerskim organizacijama Family and Childcare Centre - Grčka, Inova Consultancy Ltd – Velika Britanija, EXODUS – Grčka, Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology – Cipar, Association Business Information and Consulting Centre - Sandaski, Bugarska, NATIONAL COUNCIL OF PRIVATE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ROMANIA - ARAD BRANCH, Rumunjska, Social Innovation Fund – Litva, UNIVERUNIVERSITATEA DE VEST \"VASILE GOLDIS \" ARADSITATEA DE VEST \"VASILE GOLDIS\" ARAD – Rumunjska, Association Local Self- Government and Regional Development – Sandanski – Bugarska, The Office of Equal Opportunities Ombudsperson – Litva;  pokrenuo je projekt kojem je cilj osnažiti žene suočene sa višestrukim teškoćama u svijetu rada a koje su zainteresirane za pokretanje vlastitog posla.

Projekt će se provoditi u iduće dvije godine kroz aktivnosti edukacije projektnih partnera, edukacije za žene i mentorski rad sa njima, izrada priručnika za žene i buduće mentore i mentorice za rad sa ženama poduzetnicama te dijeljenje znanja i iskustva partnera na EU razini.   

Projekt financira EU kroz Lifelong Learning Programme.